Tájékoztató fizetési moratórium változásával összefüggésben

A Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33.; cégjegyzékszám: Cg. 02-10-060357; a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja az ügyfeleit:

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet1”) előírásai szerint módosított, az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) szerinti fizetési moratórium – a korábbi jogszabályváltozások következtében – 2021. szeptember 30. napjáig tartott volna.

 

A hivatkozott moratóriummal összefüggésben 2021. szeptember 15. napján megjelent a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet2”).

A Korm. rendelet2 akként módosította az előírásokat, hogy a fizetési moratórium időszaka 2021. október 31. napjáig meghosszabbításra került.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2021. november 1. napjától a hiteltörlesztési moratóriumra vonatkozó szabályok a következőképpen módosulnak:

 1. november 1. napjától a hiteltörlesztési moratórium kizárólag kérelemre vehető igénybe. A Korm. rendelet2 előírásai szerint az adósnak a hitelezőhöz (Társasághoz) benyújtott kérelmére a hitelező (Társaság) által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2021. november 1-jétől fizetési haladékot kap.

Fontos kiemelni, hogy a fizetési haladék fogyasztónak értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelszerződésből, kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönszerződésből, valamint jármű használatának céljából nyújtott pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség vonatkozásában nem vehető igénybe.

 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Korm. rendelet2 által szabályozott fizetési haladék nem általánosan, valamennyi adós által igénybevehető lehetőség, az igénybevétel feltételeit a Korm. rendelet2 egyértelműen meghatározza.

 

A Korm. rendelet2 előírásai szerint a fizetési haladék igénybevétele iránti kérelem benyújtására az adós akkor jogosult, ha

 1. március 18-át követően
  1. háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent,
  2. legalább 30 napig a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül,
  3. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatóval közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll,
 2. a kérelem benyújtásakor
  1. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el,
  2. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg,
  3. a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy
  4. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) vagy (2) bekezdése szerint saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül, vagy
 3. a vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

Kiemelendő, hogy az adós a fizetési haladék iránti kérelem benyújtására akkor is jogosult, ha a fenti a) pont 2. és 3. alpontja, vagy a b) pont 1-4. alpontja szerinti feltételeknek megfelelő, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) szerinti hozzátartozójával él közös háztartásban.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontja alapján hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, valamint az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, továbbá a testvér házastársa. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontja szerint közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, továbbá a testvér.

 

Felhívjuk az ügyfeleink figyelmét továbbá arra, hogy a fizetési haladék iránti kérelmüket kizárólag a külön rendeletben meghatározott formában és tartalommal, 2021. október 1. és 2021. október 31. között nyújthatják be a Társasághoz, mint hitelezőhöz. A határidő jogvesztő. Amennyiben a jogvesztő határidőn belül nem nyilatkozik az adós, akkor később erre már nincs lehetősége.

 

A Korm. rendelet2 szerinti – kérelemre igénybevehető – fizetési haladék 2022. június 30. napjáig tart.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a fizetési haladék iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány a Társaság honlapján elérhető. Tájékoztatjuk továbbá ügyfeleinket, hogy a fizetési haladék iránti kérelem benyújtásának lehetőségére a Társaság postai úton megküldött levél formájában is felhívja az érintett ügyfelei figyelmét.

Azon ügyfeleink, akik a Korm. rendelet2 szerinti feltételeknek megfelelnek és a fizetési haladékot igénybe kívánják venni, a kérelmüket a Társaság alábbi elérhetőségeire küldhetik meg:

elektronikus úton: az info@corrigia.hu email címre,

fax útján: a 06/72/511-018 faxszámra,

postai úton: a Társaság 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33. szám alatti címére.

Elektronikus úton megküldött vagy fax útján továbbított levél esetén a küldemény aláírt, eredeti példányának a postai úton történő megküldését is kérjük a jogvesztő határidőn belül.

A kérelem személyesen is benyújtható a Társaság székhelyén, munkanapokon 8 és 16 óra között.

Köszönjük az együttműködésüket!

 

Pécs, 2021. szeptember 21.

 

Corrigia Pénzügyi Szolgáltató

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tájékoztató a fizetési moratórium igénybevételére tekintettel felhalmozódott tartozás rendezésével kapcsolatos díjakról

Magyarország Kormánya 2020. március 18. napján a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) fizetési moratórium bevezetéséről döntött.

A Kormányrendelet szerint a 2020. március 18-án 24:00 óráig folyósított kölcsönök esetében az adós a hitel- vagy kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kapott (a továbbiakban: „Fizetési moratórium1”). A Kormányrendelet rögzítette, hogy a Fizetési moratórium1 nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések szerint azon ügyfeleink, akik/amelyek részére a kölcsön folyósítása 2020. március 18. napján huszonnégy óráig megtörtént, automatikusan, a jogszabály erejénél fogva fizetési haladékot kaptak.

A Fizetési moratórium1-el kapcsolatos további részletszabályok a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) Korm. rendeletben, majd a veszélyhelyzet megszűnésére figyelemmel, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben (a továbbiakban: „Törvény1”) kerültek rögzítésre.

A fentieket követően 2020. október 28. napján kihirdetésre került az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: „Törvény2”), melyben rögzítésre kerültek az egyes kiemelt társadalmi csoportok helyzetének stabilizálását szolgáló fizetési moratóriumra és a hitelfelmondási tilalomra vonatkozó rendelkezések. A Törvény2 rendelkezései szerint, ha a felek eltérően nem rendelkeznek, az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (a továbbiakban: „Fizetési moratórium2”). A Törvény2 rögzítette, hogy a Fizetési moratórium2 nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

Az említettekhez kapcsolódóan a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a Törvény2 szerinti adós fogalmát kiterjesztette minden olyan személyre, akinek a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége áll fenn.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Törvény1 szerinti Fizetési moratórium1 2020. december 31. napjával megszűnt. A 2021. január 1. napjától kezdődő és 2021. június 30. napjáig terjedő időszakban a Törvény2 szerinti Fizetési moratórium2 volt érvényben. Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet a Fizetési moratórium2 2021. szeptember 30. napjáig történő változatlan feltételek melletti meghosszabbításáról határozott.

A Fizetési moratórium1 és a Fizetési moratórium2 (a továbbiakban együttesen: „Moratórium”) lejártát követően az érintett hitel- és kölcsönszerződések a Moratóriumra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően módosult feltételekkel kötik a feleket.

Fontos kiemelni, hogy az ügyfél által a Moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a Moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, mely körülmény a futamidő meghosszabbításával kerül biztosításra.

A Moratóriumot igénybe vevő ügyfeleknek a Moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, a Moratórium lejárta után, évente egyenlő részletekben kell majd megfizetni arra figyelemmel, hogy a törlesztőrészlet és a megfizetendő kamat együttesen nem haladhatja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

A fentiek azt jelentik tehát, hogy a Moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a Moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, de a futamidő meghosszabbodik.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben ügyfelünk jelzi azon szándékát, hogy a Moratóriumra tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat- és díjtartozását vagy annak egy részét egyösszegben meg kívánja fizetni, a Corrigia Zrt. ezen teljes vagy részleges előtörlesztésért, valamint a részleges előtörlesztés alapján szükségessé váló szerződésmódosításért díjat nem számít fel .

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét továbbá arra, hogy amennyiben ügyfelünk jelzi azon szándékát, hogy a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében a törlesztőrészlet összegénél – fogyasztónak minősülő adósok esetében a jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályok figyelembevételével megállapított – magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését vállalja, a Corrigia Zrt. az erre tekintettel szükségessé váló szerződésmódosításért díjat nem számít fel .

 

A Corrigia Zrt. a fentieket 2022. december 31. napjáig biztosítja az ügyfelei részére.

Köszönjük az együttműködésüket!

Corrigia Zrt.