Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

NEM IGÉNYELHETŐ TERMÉK

Kedvezményezettek:

A devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező a Bizottság 800/2008/EK Rendelete szerinti Mikro-, Kis- és Középvállalkozások. Támogatásra jogi személyiségű, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet jogosult.

Új, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett Mikro-, Kis- és Középvállalkozás is részesülhet a hitelben.

Új Széchenyi Hitel célja:

 • gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozása;
 • meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése; és/vagy
 • gazdasági tevékenység elindításához, Tevékenységbővítéshez, vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő Forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is.
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás.

Beruházási- és a beruházáshoz kapcsolódó Forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az adott Projekten belül a forgóeszközhitel aránya a Corrigia Zrt. által folyósított teljes hitelösszeg 30%-át nem haladhatja meg.

Projektek megvalósítási helye:

Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül elhelyezkedő székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen kerül sor (az ingatlan fekvése, illetve a beszerzett eszköz aktiválási helye szerint).

Devizaneme:

Kizárólag forint finanszírozást nyújtunk

Új Széchenyi Hitel összege:

Maximum 50.000.000,-Ft azaz Ötvenmillió forint

Elvárt Önerő:

A Kedvezményezettől mind beruházási, mind a forgóeszköz hitel folyósíthatóságához elvárt önerő a Projekt teljes megvalósítási költségének legalább 10%-a, amelynek addigi vagy jövőbeli felhasználását a Kedvezményezett legkésőbb a hitel folyósításakor köteles igazolni.
Az elvárt önerő forrása nem lehet közvetlenül vagy közvetetten az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatás.

A Forgóeszközhitelek tekintetében nem kerül meghatározásra a minimálisan elvárt Kedvezményezetti önerő mértéke.

Kamat mértéke:

Corrigia “K” alapkamat +0% p.a. (maximum évi 6,5%)

Késedelmi kamat mértékét a mindenkor hatályos Kondíciós listában tesszük közzé a Corrigia Zrt. weboldalán.

Egyéb díjak és költségek:

Hitelszerződésenként maximum 50.000,-Ft szerződéskötési díjat számítunk fel a Kedvezményezett részére amely a hitel folyósításával összefüggő valamennyi szolgáltatásának és költségének ellenértékét (pl.: hitelbírálati díj, folyósítási jutalék, szerződésmódosítási díj stb.) magában foglalja, ide nem értve az esetleges követelésbehajtási költségeket.

Előtörlesztési díjat nem számítunk fel.

Új Széchenyi Hitel futamideje:

 • Új Széchenyi Beruházási hitel esetén maximum 120 hónap
 • Új Széchenyi Forgóeszköz hitel esetén maximum 36 hónap

Türelmi idő:

 • Új Széchenyi Beruházási hitel esetén maximum 24 hónap
 • Új Széchenyi Forgóeszköz hitel esetén nincs

Biztosítékok:

Társaságunk fedezetként elsősorban ingatlan jelzálogot fogad el tárgyi fedezetként.

Ingatlanok esetében a társaságunk által elfogadott ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott egy hónapos hitelbiztosítéki értéket vesszük figyelembe.

Óvadékot fedezetként nem fogadunk el. (Kivéve, ha az ügyfél ezt kifejezett kéri)

Támogatás halmozására vonatkozó korlátozások:

Ezúton tájékozatjuk Önöket arról, hogy az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett támogatott programok igénybe vétele esetén egy vállalkozás egy operatív program keretében többszörösen, ill. több operatív programból egyazon projekten belül azonos célra nem kaphat támogatást. Egy vállalatcsoport tagjai egybeszámítandó kedvezményezettnek számítanak, így nem nyerhetnek el többszörös támogatás ugyanazon projekt esetén.

Támogatásból kizártak köre:

Nem nyújtunk Hitelt olyan Mikro- és Kisvállalkozás számára,

 • amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
 • amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
 • amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;
 • amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette;
 • amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban.

Nem támogatott hitelcél:

 • a Kedvezményezett által visszaigényelheto általános forgalmi adó finanszírozása;
 • fennálló hitel finanszírozása;
 • üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlása; illetve
 • a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlása, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházás finanszírozása.

Nem támogatott Kedvezményezettek:

Az Európai Közösséget létrehozó Szerzodés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15.-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet – HL L sorozat 379/5 2006. 12. 28. – alapján nem részesíthetők Támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások:

 1. halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/35. 2000. 4. 4. meghatározza) vállalkozásai;
 2. az EK Szerzodés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;
 3. az EK Szerzodés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben:
  • a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
  • vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;
 4. olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki;
 5. exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;
 6. az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
 7. a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minoségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai;
 8. szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében;
 9. nehéz helyzetben lévő vállalatok részére [8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont].

FONTOS! Kérjük első lépésben töltse ki az igénybejelentő lapot, majd juttassa el munkatársunkhoz az info@corriga.hu e-mail címre, aki a további teendőkkel kapcsolatban felveszi a kapcsolatot Önnel.

Igénybejelentési lap

 • A vállalkozás létezését és az eddigi tevékenységét igazoló dokumentumok
  • Eredeti cégbírósági vagy közjegyző által hitelesített cégkivonat (30 napnál nem régebbi)
  • Társasági szerződés/alapszabály cégszerűen aláírt másolata
  • A vállalkozás képviseletére jogosult – a hitelkérelmet is aláíró – személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i) (30 napnál nem régebbi)
  • A vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek) személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adókártyájának cégszerűen aláírt másolata
  • Az utolsó két lezárt év számviteli törvény szerinti beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, ill. amennyiben előírás könyvvizsgálói jelentés) (cégszerűen aláírt másolat)
  • Az utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum (pl. jegyzőkönyv, határozat) cégszerűen aláírt másolata
  • A pályázat benyújtását megelőző negyedévre és az utolsó lezárt évre vonatkozó főkönyvi kivonat cégszerűen aláírva
  • A NAV és a helyi önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi nemleges bővített, együttes adóigazolás eredeti példánya (átütemezett adótartozás esetén a NAV határozata a tartozás átütemezéséről)
  • A rendelkezésre álló legutolsó NAV adófolyószámla kivonat
  • Egy aktuális közüzemi számla befizetését igazoló dokumentum
  • 30 napnál nem régebbi a vállalkozás elsődleges pénzforgalmi bankszámlájára vonatkozó 12 havi adatokat tartalmazó számlaforgalom igazolás az alábbi módon: az első 11 hónapra elég a havonta összesített tartozik illetve követel forgalom megadása, az utolsó hónapra kérjük a tételes számlaforgalom beadását. (eredeti)
  • 30 napnál nem régebbi, banki nullás igazolás, a vállalkozás összes bankszámlája vonatkozásában (eredeti)
  • A vállalkozás hatósági működési engedélyének cégszerűen aláírt másolata vagy, amennyiben ilyen nem szükséges, akkor a működési engedély mentességről szóló nyilatkozat (cégszerűen aláírva)
 • Az igényelt Új Széchenyi Hitelre és a felajánlott biztosítékra vonatkozó dokumentumok:
  • Nyilatkozat aláírva (Nyilatkozat minta)
  • De minimis nyilatkozat aláírva (De minimis nyilatkozat minta)
  • Új Széchenyi Hitel Üzleti Terv/Hitelkérelem (Üzleti terv/Hitelkérelem)
  • Igazolás a saját forrás rendelkezésre állásáról
  • Ingatlan építés, felújítás esetén jogerős építési engedély vagy nyilatkozat építési engedély mentességről (cégszerűen aláírt másolat), építési tervdokumentáció, költségvetés
  • Egyéb tárgyi eszköz vásárlás esetén árajánlat (Árajánlat minta)
  • Bérleti szerződés, ha a vállalkozás bérelt telephelyen folytatja tevékenységét (cégszerűen aláírt másolat)
  • Bérleményen elvégzendő építési jellegű beruházás esetén a bérbeadó nyilatkozata, hogy hozzájárul a tulajdonában lévő ingatlan felújításához, bővítéséhez, ha a bérleti szerződés nem tartalmazza (eredeti)
  • Tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozata, abban az esetben szükséges, amennyiben a projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a pályázó (kizárólagos) tulajdona. Csatolni kell a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a projekt megvalósításához, és a megvalósítást követő legalább 3 éves üzemeltetéshez.
  • A fedezetként felajánlani kívánt ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (cégszerűen aláírt másolat) és 90 napnál nem régebbi értékbecslése
 • A fedezetül felajánlott ingatlanra (vagyonra) kötendő biztosítással kapcsolatos dokumentumok

Együttműködő partnereink az egész ország területén a Corrigia Zrt. ügyfeleinek az értékbecsléseket előre rögzített áron végzik. (Részletek)

Pannonhome Kft. Simon Konzult Kft.
Székhely: 7673 Cserkút, Új u. 4. 8900 Zalaegerszeg, Dózsa u. 23.
Iroda: 7622 Pécs, Liszt Ferenc utca 1.
Telefon: 72/820-168, fax.: 72/225-894 92/314-122
E-mail: iroda@pannonhome.net, megrendeles@pannonhome.net simonkonzult@zelkanet.hu
Kapcsolat: Jakab Gabriella:
06 30 525-02-00, gabriella.jakab@pannonhome.net
Simon Péter:
06 30 281-69-67, simon.peter@zelkanet.hu
dr. Fehér Hajnalka:
06 30 566-66-06, hajnalka.feher@pannonhome.net