Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Kondíciós listája (Hatályos: 2020.03.23-tól)

CORRIGIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. KONDÍCIÓS LISTÁJA
(Általános Szerződéskötési Feltételek
Kölcsönszerződésekhez melléklete)

Hatályos: 2020.03.23-től

 

„MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.” hitelkonstrukció kondíciói

1.       Kamat, díjak, jutalékok

1.1        Kamat

1.1.1.   Forint alapú fix kamatozás esetén:

Ügyleti kamat = MFB refinanszírozási fix kamat + legfeljebb 4% / év

Az MFB refinanszírozási fix kamat mértéke 2020. január 31.-től

–      legfeljebb 5 éves futamidő esetén: 3,18%

–      legfeljebb 10 éves futamidő esetén: 3,84%

 

1.1.2.   Forint alapú változó kamatozás esetén:

 

Ügyleti kamat = 3 havi BUBOR+ MFB refinanszírozási kamatfelár + legfeljebb 4%/év

A 3 havi BUBOR mértéke negyedévente változik, értéke megegyezik a naptári negyedév első napjára megállapított, a Magyar Nemzeti Bank által a THOMSON REUTERS BUBOR oldalán közzétett 3 hónapos BUBOR kamat mértékével.

Az MFB refinanszírozási kamatfelár mértéke az ügyfél választása szerint változó (a) vagy rögzített (b) az alábbiak szerint:

 

a)   Az MFB változó refinanszírozási kamatfelár választása esetén a kamatfelár mértéke változó, megállapítására évente kerül sor. A kamatperiódus MFB refinanszírozási kamatfelára megegyezik a tárgynegyedév naptári évének első napjára az MFB által megállapított, az MFB honlapján a tárgyévet megelőző naptári év november 30. napjáig közzétett MFB refinanszírozási kamatfelár mértékkel. A változó MFB refinanszírozási kamatfelár változása a már megkötött kölcsönszerződésekre is vonatkozik.

Az MFB változó refinanszírozási kamatfelár mértéke: 2020.01.01.-től: 2,62%/év

b)   Az MFB rögzített (fix) refinanszírozási kamatfelár mértéke az adott kölcsön vonatkozásában a futamidő végéig változatlan. Az MFB a rögzített (fix) kamatfelár mértékére vonatkozó módosítását a módosítás hatályba lépését megelőző legkésőbb 15 banki munkanappal közzéteszi a honlapján.

Az MFB rögzített (fix) refinanszírozási kamatfelár mértéke jelenleg: 2,32%/év.

 

1.2     Szerződéskötési díj

A szerződéskötési díj nem kerül felszámításra.

 

1.3     Hitelbírálati díj

Hitelbírálati díj mértéke egyszeri 5% az igényelt összegre vetítve.

 

1.4     Kezelési költség

A kezelési költség mértéke 1,5%/év.

 

1.5     Folyósítási jutalék

A folyósítási jutalék mértéke 1% az adott folyósítás összegére vetítve, de legfeljebb 500 ezer Ft a teljes ügyletre vetítve.

 

1.6     Előtörlesztési díj

Az előtörlesztési díj 5% az előtörlesztett összegre vetítve.

 

1.7     Szerződésmódosítási díj

A szerződésmódosítási díj a rendelkezésre tartási időszak alatt a szerződött hitelösszeg 1%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft., a rendelkezésre tartási időszakot követően a fennálló tőketartozás 1%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft.

 

1.8     Rendelkezésre tartási jutalék

A rendelkezésre tartási jutalék 0,4%/év a le nem hívott hitelösszegre vetítve.

 

2.       Továbbhárított költségek

Az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően valamennyi a kölcsönszerződéshez kapcsolódó költség az Üzletfelet terheli. Valamennyi e pontban felsorolt továbbhárított költség elszámolása havonta, a zárlati tételek elszámolásával egyidejűleg esedékes.

 

2.1     Postaköltség

A Zrt. a kölcsönszerződéshez kapcsolódó levelezéseket elsősorban elektronikus úton végzi. Amennyiben mégis postai levelezés válna szükségessé, az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően valamennyi a kölcsönszerződéshez kapcsolódó postaköltség az Üzletfelet terheli. Ennek mértéke a Magyar Posta Zrt. aktuális díjszabásával megegyező.

 

2.2     Monitoringhoz kapcsolódó költségek

2.2.1  Tulajdoni lap monitoring díja

·        A Zrt. rendes monitoring tevékenysége során a Takarnet rendszerből a fedezetül lekötött ingatlanokra ingatlan figyelő szolgáltatás igénybevételét írja elő, amelynek keretében a Zrt. minden az ingatlannal kapcsolatos tulajdoni lapot érintő változásról értesítést kap. Ennek éves díja a Takarnet mindenkori aktuális díjszabásával megegyező, a kondíciós lista kibocsátásának időpontjában: 1.900,- Ft+ÁFA.

·        Amennyiben a Zrt. úgy ítéli meg a fedezetül felajánlott ingatlanokra jogosult a Takarnet rendszerből tulajdoni lapot illetve térképmásolatot lekérni, melynek díja a Takarnet mindenkori aktuális díjszabásával megegyező, a kondíciós lista kibocsátásának időpontjában: 1.000,- Ft/nem hiteles tulajdoni lap, 3.600,- Ft/e-hiteles tulajdoni lap illetve 3.000,- Ft/térképmásolat.

 

2.2.2  Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) monitoring díja

A Zrt. rendes monitoring tevékenysége keretében jogosult az Üzletfél által igénybe vett pénzügyi szolgáltatásokról a KHR-ből adatokat lekérni. Ennek díja a KHR mindenkori aktuális díjszabásával megegyező, a kondíciós lista kibocsátásának időpontjában: 790,- Ft+ÁFA/lekérdezés.

 

2.2.3  Értékbecslések felülvizsgálatának díja

A Zrt. rendes monitoring tevékenysége keretében jogosult éves gyakorisággal a fedezetül felajánlott ingatlan értékének megállapításához/felülvizsgálatához értékbecslőt igénybe venni. Az értékbecslő(k) díjszabása egyedileg kerül megállapításra.

 

2.3     Biztosítékok bejegyeztetésének díja

Abban az esetben, ha a kölcsönszerződéshez kapcsolódó fedezetek bejegyeztetését a Zrt. végzi, ennek díja az Üzletfelet terheli, mértéke a mindenkor hatályos hatósági, eljárási díj összegével megegyező.

 

3.       Késedelmes teljesítések esetén felszámításra kerülő díjak, költségek

3.1     Késedelmi kamat

Késedelmi kamat az esedékessé vált és meg nem fizetett tőke, kamattartozások után kerül felszámításra, mértéke: ügyleti kamat + (MNB alapkamat + 8% p.a.)*2

 

3.2     Végrehajtási- és behajtási eljárással kapcsolatos költségek

Minden esetben az Üzletfelet terhelik.

 

 

GOP 4.1./ KMOP 1.3.1 Új Széchenyi Mikrohitel / Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel kondíciói

 

(nem forgalmazott termékek)

 

 

1.       Új Széchenyi Mikrohitel

1.1     Kamat

A Zrt. a kölcsön összege után az egyes kamatperiódusok kezdő napját megelőző munkanapon érvényes Corrigia K alapkamathoz, – mint kamatbázishoz – kamatfelárat számít fel, azzal hogy a Zrt. által felszámított kamat mértéke a futamidő alatt nem haladhatja meg az Új Széchenyi Mikrohitel Program által mindenkor meghatározott kamatmaximumot, jelenleg évi 9%-ot. Az egyedi kamatfelárakat az Üzletféllel kötött kölcsönszerződés tartalmazza.

Corrigia K alapkamat mértéke jelenleg évi 6,5%.

 

1.2     Szerződéskötési díj

A szerződéskötési díj mértéke kölcsönszerződésenként 50.000,- Ft.

1.3     Regisztrációs díj

A Zrt. regisztrációs díjat nem számít fel.

1.4     Előtörlesztési díj

A Zrt. előtörlesztési díjat nem számít fel.

 

2.       Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

2.1     Kamat

A Zrt. a kölcsön összege után az egyes kamatperiódusok kezdő napját megelőző munkanapon érvényes Corrigia M alapkamathoz, – mint kamatbázishoz – kamatfelárat számít fel, azzal hogy a Zrt. által felszámított kamat mértéke a futamidő alatt nem haladhatja meg az Új Széchenyi Mikrohitel Program által mindenkor meghatározott kamatmaximumot, jelenleg évi 9 %-ot. Az egyedi kamatfelárakat az Üzletféllel kötött kölcsönszerződés tartalmazza.

 

Corrigia M alapkamat mértéke jelenleg évi 6,5%.

 

2.2     Szerződéskötési díj

A szerződéskötési díj mértéke a futamidőtől függően kölcsönszerződésenként:

Futamidő Szerződéskötési díj
36 hónap < Futamidő50.000,- Ft
12 hónap < Futamidő < 36 hónapSzerződött hitelösszeg 3%-a
Futamidő < 12 hónapSzerződött hitelösszeg 5%-a

2.3     Regisztrációs díj

Az olyan hitelkérelmek tekintetében, amelyek alapján – az Üzletfélnek felróható okból – hitelszerződés nem jön létre, de a hitelbírálatot a Zrt. elvégezte, a regisztrációs díj mértéke: 10.000,- Ft.

Amennyiben a Zrt. és az Üzletfél között az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel (KMOP vagy GOP) Hitelprogram keretében utóbb mégis hitelszerződés jön létre, úgy az adott hitellel kapcsolatban felszámított tranzakciós költségek az adott hitellel összefüggésben felszámított regisztrációs díjjal együtt sem haladhatják meg a fenti (Hitel futamidejétől függő) szerződéskötési díjat.

2.4     Előtörlesztési díj

Az előtörlesztési díj mértéke:

·          a projekt megvalósítási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg 5%-a,

·          a projekt fenntartási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg 3%-a.

3.       Felszámításra nem kerülő díjak

A Zrt. az Új Széchenyi Hitelprogramok keretében folyósított hitelek esetében az alábbi díjakat nem számítja fel:

·          hiteligénylési díj,

·          hitelbírálati díj,

·          rendelkezésre tartási jutalék,

·          folyósítási jutalék,

·          kezelési költség,

·          szerződésmódosítási díj.

A Zrt. továbbá nem számít fel díjat a vissza nem térítendő támogatás ügyintézésével kapcsolatos tevékenységéért sem.

4.       Továbbhárított költségek

Az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően valamennyi a kölcsönszerződéshez kapcsolódó költség az Üzletfelet terheli. Valamennyi e pontban felsorolt továbbhárított költség elszámolása havonta, a zárlati tételek elszámolásával egyidejűleg esedékes.

 

4.1     Postaköltség

A Zrt. a kölcsönszerződéshez kapcsolódó levelezéseket elsősorban elektronikus úton végzi. Amennyiben mégis postai levelezés válna szükségessé, az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően valamennyi a kölcsönszerződéshez kapcsolódó postaköltség az Üzletfelet terheli. Enne mértéke a Magyar Posta Zrt. aktuális díjszabásával megegyező.

 

4.2     Monitoringhoz kapcsolódó költségek

4.2.1  Tulajdoni lap monitoring díja

·        A Zrt. rendes monitoring tevékenysége során a Takarnet rendszerből a fedezetül lekötött ingatlanokra ingatlan figyelő szolgáltatás igénybevételét írja elő, amelynek keretében a Zrt. minden az ingatlannal kapcsolatos tulajdoni lapot érintő változásról értesítést kap. Ennek éves díja a Takarnet mindenkori aktuális díjszabásával megegyező, a kondíciós lista kibocsátásának időpontjában: 1.900,- Ft+ÁFA.

·        Amennyiben a Zrt. úgy ítéli meg a fedezetül felajánlott ingatlanokra jogosult a Takarnet rendszerből tulajdoni lapot illetve térképmásolatot lekérni, melynek díja a Takarnet mindenkori aktuális díjszabásával megegyező, a kondíciós lista kibocsátásának időpontjában: 1.000,- Ft/nem hiteles tulajdoni lap, 3.600,- Ft/e-hiteles tulajdoni lap illetve 3.000,- Ft/térképmásolat.

 

4.2.2  Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) monitoring díja

A Zrt. rendes monitoring tevékenysége keretében jogosult az Üzletfél által igénybe vett pénzügyi szolgáltatásokról a KHR-ből adatokat lekérni. Ennek díja a KHR mindenkori aktuális díjszabásával megegyező, a kondíciós lista kibocsátásának időpontjában: 790,- Ft+ÁFA/lekérdezés.

 

4.2.3  Értékbecslések felülvizsgálatának díja

A Zrt. rendes monitoring tevékenysége keretében jogosult éves gyakorisággal a fedezetül felajánlott ingatlan értékének megállapításához/felülvizsgálatához értékbecslőt igénybe venni.

Az értékbecslő(k) díjszabása egyedileg kerül megállapításra.

 

4.3     Biztosítékok bejegyeztetésének díja

Abban az esetben, ha a kölcsönszerződéshez kapcsolódó fedezetek bejegyeztetését a Zrt. végzi, ennek díja az Üzletfelet terheli, mértéke a mindenkor hatályos hatósági, eljárási díj összegével megegyező.

 

5.       Késedelmes teljesítések esetén felszámításra kerülő díjak, költségek

5.1     Késedelmi kamat

Késedelmi kamat az esedékessé vált és meg nem fizetett tőke, kamattartozások után kerül felszámításra, mértéke évi 20% az ügyleti kamaton felül.

 

5.2     Felszólító levelek díja

Késedelmes illetve nem fizetés esetén a fizetési felszólítás díja: 8.000,- Ft/db.

 

5.3     Rendkívüli monitoring díj

Minden olyan esetben, amikor az Üzletfél valamely, az őt a kölcsönszerződés alapján terhelő információ-, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a beszámolók, értékbecslések, adóigazolások negyedéves adatszolgáltatási jelentések Zrt. részére történő megküldését) a Hitelező rendkívüli monitoring díjat számíthat fel.

Mértéke: 5.000,- Ft/felszólítás, mindannyiszor fizetendő, amíg az Üzletfél az információ- illetve adatszolgáltatási kötelezettségének eleget nem tesz.

 

5.4     Végrehajtási- és behajtási eljárással kapcsolatos költségek

Minden esetben az Üzletfelet terhelik.

 

A Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. igazgatósága